Loden waterleidingen | PerfectKeur B.V.
Uw specialist in bouwtechnische keuringen!
Perfectkeur, de specialist in bouwtechnische keuringen.Loden waterleidingen

In het kort over Loden leidingen
Lood en het milieu
Lood en gezondheid
Kun je lood zelf uit het water halen?
Meten van lood in het lichaam
Verwijderen: wie is verantwoordelijk?
Kosten van het verwijderen
Regelgeving

In het kort

Lood werd vroeger algemeen gebruikt voor drinkwaterleidingen, onder andere omdat het gemakkelijk te verwerken was door loodgietersbedrijven. In de leidingen kunnen echter kleine metaaldeeltjes loslaten en in het drinkwater komen. Een te grote hoeveelheid lood is schadelijk voor de gezondheid. De de hoeveelheid lood die een volwassene via loden leidingen binnen kan krijgen ligt ruim onder de norm. Maar kleine kinderen zijn veel gevoeliger voor lood. Zuigelingen die flessenvoeding krijgen dat aangemaakt is met water uit loden leidingen kunnen al snel een te grote hoeveelheid binnen krijgen. Dit kan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van hersenen en zenuwstelsel. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) adviseert daarom de maximale concentratie lood in drinkwater te verlagen naar 10 µg/l. Het water is dan ook voor zuigelingen veilig. De overheid heeft dit advies overgenomen en sinds 2000 mag Nederlands drinkwater niet meer dan 10 µg lood per liter bevatten. Deze norm kan alleen gehaald worden als alle loden leidingen vervangen worden.

Het is niet precies bekend tot welk jaar loden drinkwaterleidingen werden gebruikt, maar in ieder geval gebeurde dit in huizen die vóór 1945 zijn gebouwd. Wellicht zijn in een aantal huizen die gebouwd zijn tussen 1945 en 1960, ook nog loden binnenleidingen aangelegd. Een loden waterleiding is te herkennen aan de grijze kleur. Soms zijn ze onzichtbaar weggewerkt, bijvoorbeeld in de voortuin of onder een stenen vloer in de gang. In dit soort gevallen kan het beste de hulp worden ingeroepen van een erkend installateur, bijvoorbeeld een loodgieter. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van loden drinkwaterleidingen in de woning. In een huurhuis moet de huiseigenaar ze dus vervangen.

Enkele tips:

Loden drinkwaterleidingen moeten speciaal worden afgevoerd en kunnen bij de gemeentelijke afgifteplaats voor chemisch afval worden afgegeven.

Heeft u nog loden leidingen, dan kunt u zuigelingenvoedsel aanmaken met flessenwater.

Het merendeel van de loden dienstleidingen (de aansluiting van een huis op de hoofdleiding) is vervangen. In oudere stadsdelen kunnen hier en daar nog loden dienstleiding voorkomen. Uw waterleidingbedrijf weet of dat bij u nog het geval is.

Vervangt u de loden leidingen in uw huis, bel dan uw waterleidingbedrijf. Dat is dan bereid ook de buitenleiding versneld te vervangen als dat nog niet is gebeurd.

Lood en het milieu

Lood komt voor in de lucht, de regen, de bodem en het oppervlaktewater. Lood is een zwaar metaal dat slecht afbreekbaar is. Het stapelt zich op in de bodem.
Vanuit loden leidingen komt lood via het rioolwater in het milieu terecht. Dit aandeel is, vergeleken met andere bronnen, gering. Andere bronnen zijn bijvoorbeeld uitlaatgassen.
Schaaldieren zijn gevoelig voor lood en vissen vertonen gedragsstoornissen bij blootstelling aan lood. Watervlooien planten zich minder snel voort. Lood wordt niet gemakkelijk opgenomen door planten. Lood in drinkwater is grotendeels afkomstig uit loden drinkwaterleidingen.

Lood en gezondheid

Mensen krijgen lood binnen via de lucht, voeding en via loden drinkwaterleidingen in oude huizen. Teveel lood kan leiden tot schade aan het zenuwstelsel (leerstoornissen), bloedarmoede, miskramen en aangeboren afwijkingen en nierbeschadiging. Jonge kinderen zijn extra gevoelig zijn voor lood. Zuigelingen kunnen, als ze flessenvoeding krijgen dat aangemaakt is met leidingwater uit loden leidingen, een te hoge concentratie lood in het lichaam krijgen. Dit kan leiden tot een wat lagere intelligentie (1-5 IQ-punten) en tot gedragsveranderingen. De effecten zijn echter gering. Zodra kinderen ook ander voedsel krijgen, en hun lichaamsgewicht toeneemt, nemen de risico's van het lood af. Vanaf één jaar geeft het drinken van leidingwater uit loden leidingen geen risico's meer.

Kun je lood zelf uit het water halen?

Vaak wordt aangeraden om de kraan 's ochtends een paar minuten door te laten lopen, voor je het als drinkwater gebruikt. Het is echter niet duidelijk of dit afdoende is om het drinkwater echt loodvrij te maken. Een waterfilter houdt wel een aantal stoffen tegen, maar is niet geschikt om lood uit het water te halen. Bij het koken van water verdwijnt er geen lood; het aanwezige lood komt terecht in minder water, waardoor de concentratie zelfs licht oploopt.

Meten van lood in het lichaam

Meten van lood in het lichaam is mogelijk via een simpel bloedonderzoek. De vraag is echter of dit zinvol is. Voor volwassen geldt dat een eventueel hoog loodgehalte in het bloed meestal niet afkomstig zal zijn van het drinkwater. Het kan niet verlaagd worden met behulp van medicijnen. Het prikken van bloed bij zuigelingen moet zo min mogelijk gebeuren. Met de arts moet worden overlegd of zo'n onderzoek noodzakelijk is. In elk geval zal men eerst moeten weten of er in huis loden leidingen zijn en of het water via loden buitenleidingen het huis bereikt.

Verwijderen: wie is verantwoordelijk?

De waterleidingbedrijven in Nederland zijn verantwoordelijk voor de vervanging van de loden leidingen tot de voordeur. De meeste van deze toevoerleidingen of dienstleidingen zijn inmiddels vervangen. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van loden drinkwaterleidingen in de woning. In een huurhuis moet de huiseigenaar ze dus vervangen.

Kosten van het verwijderen

Gemiddeld kost het verwijderen en vervangen van loden leidingen 1.350 per woning. Het ministerie van VROM stelde een subsidie beschikbaar. Tot 1 januari 2005 was hiervoor in totaal 6,8 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 september 2004. De subsidie wordt verstrekt tot het bedrag op is. Op de website van VROM kan worden uitgerekend voor hoeveel subsidie men in aanmerking komt. (www.vrom.nl)

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten alle loden leidingen in huis worden vervangen, ook die naar de WC of douche. Weliswaar komt daar geen drinkwater uit, maar het komt regelmatig voor dat de leiding na de stortbak of douche nog verder gaat naar een kraan. Een uitzondering wordt gemaakt voor het weghalen van ingehakte loden drinkwaterleidingen uit de muren, mits er geen drinkwater meer doorloopt. De loden leidingen kunnen blijven liggen; de koperen of kunststofleidingen mogen ernaast of elders worden gelegd.

Regelgeving

Eind 1997 is binnen de EG een gemeenschappelijk standpunt bereikt over de herziening van de EG-Drinkwaterrichtlijn (80/778/EEG). Hierin staat dat de norm voor de concentratie lood 10 µg/l wordt. Dit niveau moet uiterlijk 15 jaar na het van kracht worden van de Drinkwaterrichtlijn in alle lidstaten zijn bereikt.

Nederland heeft de loodnorm van 10 µg/l in drinkwater overgenomen. Deze norm wordt in ieder geval gehanteerd aan de hoofdkraan, wat betekent dat in 2000 alle loden dienstleidingen (dus de leidingen buitenshuis) vervangen moesten zijn. Daarbij is alleen voor specifieke gevallen ontheffing mogelijk. De overheid streeft ernaar dat in 2005 in 80% van de huizen de loden binnenleidingen zijn vervangen.

Wij doen ook speciale bouwkundige onderzoeken naar specifieke zaken. Wilt u een offerte?

Bij een bouwkundige keuring wordt ook de aanwezigheid van loden leidingen in kaart gebracht.

Meer informatie en tips over lood in de woning.Deel deze informatie via: